🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English
_DSC0515

ลันดา จันทพันธ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ภาระงาน

ติดต่อประสานงานการจองเข้าชมนิทรรศการผ่านระบบจองเข้าชมออนไลน์

ติดต่อประสานวิทยากรและอาสาสมัคร เพื่อนำชมนิทรรศการผ่านระบบออนไลน์

ดูแลเอกสารนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา

จัดโครงการประจำปี ได้แก่ โครงการอบรมอาสาสมัคร โครงการวันเด็กแห่งชาติ โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์