วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่

วันที่ 26 ธ.ค.61 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ ระดับชั้น ปวช.2-3 และ ปวส.2 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์