โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จ.นราธิวาส

บรรยากาศการต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จ.นราธิวาส ได้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา