โรงเรียนศานติวิทยาโสร่ง จ.ปัตตานี

วันที่ 13 ก.พ. 62 ร.ร.ศานติวิทยาโสร่ง ป.1-6 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์