ค่ายธรรมชาติเขาคอหงส์ สวนหลังบ้านของคนหาดใหญ่

วันที่ 15-16 มีนาคม 2562 พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯจัดโครงการ ” ค่ายธรรมชาติเขาคอหงส์ สวนหลังบ้านของคนหาดใหญ่ ” ภายใต้โครงการฝึกอบรมเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมสิ่งมีชีวิตในภาคใต้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

            เพื่อให้โรงเรียนและหน่วยงานที่เป็นสมาชิกอพ.สธ.รวมทั้งอาสาสมัครของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ ได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์ด้านธรรมชาติวิทยาจากระบบนิเวศในธรรมชาติ ได้ฝึกปฏิบัติการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาคอหงส์ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของถิ่นที่อยู่อาศัย

15 มีนาคม 2562

- ช่วงเช้า

บรรยากาศภาคเช้าวันที่ 15 มีนาคม 2562 ผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ โดย ดร. พรรณี สอาดฤทธิ์ และ นายเรืองฤทธิ์ พรหมดำ เป็นวิทยากร
P1010121

ดูรูปภาพเพื่มเติม Click

- ช่วงบ่าย

ภาคบ่ายผู้เข้าร่วมโครงการทำกิจกรรมกลุ่มศึกษาสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขาคอหงส์ โดยแบ่งเป็น3 กลุ่มดังนี้

1. กลุ่มสังคมพืช
บรรยายโดย

ผศ.ดร.จรัล ลีรติวงศ์

นางสายใจ จรเอียด

P1010179

ดูรูปภาพเพื่มเติม Click

2. กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง
บรรยายโดย

ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข

นางสาวอวัศยา พิมสาย

15362_190319_0007

ดูรูปภาพเพื่มเติม Click

3. กลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

บรรยายโดย

ดร.พรรณี สะอาดฤทธิ์

ดร. อับดุลเลาะ ซาเมาะ

ดร.โสภาค จันทฤทธิ์

นางณัฐรดา มิตรปวงชน

นายเรืองฤทธิ์ พรหมดำ

P1010172

ดูรูปภาพเพื่มเติม Click

16 มีนาคม 2562

– กิจกรรมพิเศษเดินป่าศึกษาธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้เขาคอหงส์ โดยมีสถานีให้ศึกษา 5 สถานี ดังนี้

  • สถานีเกาะร้อนๆ
  • สถานีการปรับตัวของราก
  • สถานีธนาคารน้ำ
  • สถานีผู้ผลิตออกซิเจน
  • สถานีคนพึ่งป่า ป่าพึ่งคน
P3160172

ดูรูปภาพเพื่มเติม Click

– ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละกลุ่มสรุปข้อมูลและนำเสนอเนื้อหาที่ได้ไปศึกษาในแต่ละฐาน

P3160286

ดูรูปภาพเพื่มเติม Click

– ผู้เข้าร่วมโครงการทำกิจกรรม “ธรรมชาติกับศิลปะ”

P3160318

ดูรูปภาพเพื่มเติม Click