ภาพบรรยากาศภายในงาน “18th International Bat Research Conference”

ดูรูปเพิ่มเติม : Click

          พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Harrison Institute ประเทศสหราชอาณาจักร เป็นเจ้าภาพ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ “18th International Bat Research Conference” พร้อมต้อนรับนักวิจัยค้างคาวในระดับโลก ในวันที่ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม The Slate จังหวัดภูเก็ต 

          การประชุมวิชาการ International Bat Research Conference นับเป็นการประชุมวิชาการที่ใหญ่ที่สุดของวงการศึกษาค้างคาว เป็นเวทีให้นักวิจัยชั้นนำของโลก นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันต่างๆ และ นักศึกษาได้มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายนักวิจัยค้างคาวในระดับโลก โดยมีการประชุมทุกๆ 3 ปี หมุนเวียนไปทั่วโลก ซึ่งได้จัดประชุมมาแล้วทั้งหมด 17 ครั้ง โดยการประชุมครั้งล่าสุด ในปี ค.ศ. 2016 จัดขึ้นที่ประเทศอาฟริกาใต้ ในปีนี้ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Harrison Institute ประเทศสหราชอาณาจักร ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ International Bat Research Conference โดยได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก เหนือผู้เสนอตัวจากประเทศอื่นๆ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพ

          รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ ประธานจัดงาน กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิจัยค้างคาวของนักวิจัยจากทั่วโลกเสริมสร้างและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิจัยค้างคาวในทุกระดับ และเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านค้างคาวออกไปสู่ระดับนานาชาติ ถือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการร่วมมือของทุกฝ่ายและทุกระดับเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และยกระดับการบูรณาการการอนุรักษ์ค้างคาวในภาพรวมระดับโลก

          การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 400 คน จาก 65 ประเทศทั่วโลก และมีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ 300 เรื่อง ซึ่งถือได้ว่าเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับโลกที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ โดยผู้จัดยินดีและพร้อมให้การต้อนรับนักวิจัยทุกท่าน สำหรับงานประชุมวิชาการนานาชาติ “18th International Bat Research Conference”