มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และดูตัวอย่างในห้องคลังตัวอย่างอ้างอิงแบบแห้งและแบบเปียก