ขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครของพิพิธภัณฑ์ฯ

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครของพิพิธภัณฑ์ฯ ที่สำเร็จการศึกษาปีนี้