โรงเรียนแสงทองวิทยาได้จัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ (Science Tour)

วันที่ 17-19 กันยายน 2562 โรงเรียนแสงทองวิทยาได้จัดกิจกรรมในโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ (Science Tour) ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ณ พิพิธภัณฑ์ฯ นักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและทำกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ