โครงการ การฝึกอบรมการเตรียมและเก็บตัวอย่างสัตว์และพืชเพื่อตัวอย่างอ้างอิงและเพื่อการจัดแสดง

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ จัดกิจกรรมภายใต้โครงการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและความเป็นเลิศด้านอนุกรมวิธานและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และโครงการปกปักพันธุกรรมพืช

โดยจัดกิจกรรมโครงการการฝึกอบรมการเตรียมและเก็บตัวอย่างสัตว์และพืชเพื่อตัวอย่างอ้างอิงและเพื่อการจัดแสดง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ให้กับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพือให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ และบุคคลที่สนใจได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์และพืชเพื่อเก็บเป็นตัวอย่างอ้างอิง และเพื่อการจัดแสดง เพื่อให้เข้าใจกระบวนการเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์และพืชในหลากหลายวิธีเพื่อประโยชน์ต่องานวิจัย

ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมในโครงการทั้งหมด 3 ฐาน คือ ฐานสัตว์มีกระดูกสันหลัง โดย ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข และ น.ส.อวัศยา พิมสายฐานสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง โดยดร.พรรณี สอาดฤทธิ์ , ดร.อับดุลเลาะ ซาเมาะ , นายเรืองฤทธิ์ พรหมดำ และนางณัฐรดา มิตรปวงชน และฐานพืช โดย ผศ.ดร.จรัล ลีรติวงศ์ และนางสายใจ จรเอียด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้เข้าใจและสามารถนำความรู้ในการฝึกอบรมครั้งนี้ไปพัฒนาในหน่วยงานตนเองต่อไป