โครงการ “การถ่ายทอดเทคนิคและผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับองค์กรท้องถิ่น เพื่อติดตามประชากรสิ่งมีชีวิตในเกาะพระทอง”

15 ตุลาคม 2562 คณะวิจัยนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า หมู่เกาะระ – เกาะพระทอง

       เมื่อวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางพิพิธภัณฑ์ฯจัดกิจกรรมโครงการ “การถ่ายทอดเทคนิคและผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับองค์กรท้องถิ่น เพื่อติดตามประชากรสิ่งมีชีวิตในเกาะพระทอง” ภายใต้โครงการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและความเป็นเลิศด้านอนุกรมวิธานและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และโครงการฝึกอบรมเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมสิ่งมีชีวิตในภาคใต้ โดยคณะวิจัยจากพิพิธภัณฑ์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ได้ไปถ่ายทอดผลการวิจัย ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะระ – เกาะพระทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

       ซึ่งในช่วงปี 2560 – 2562 คณะวิจัยได้ศึกษาสถานภาพประชากรสัตว์ป่าบนเกาะพระทอง ทั้งกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น ปู แมลง ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการวางแผนการจัดการพื้นที่และอนุรักษ์สัตว์ป่าบนเกาะต่อไป

17 ตุลาคม 2562 คณะวิจัยนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง

       เกาะพระทอง เป็นเกาะขนาดใหญ่ในทะเลอันดามัน ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งจังหวัดพังงา เคยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิในเดือนธันวาคม ปี 2547 ซึ่งทำให้ระบบนิเวศบนเกาะบางส่วนเปลี่ยนแปลงไป แต่ก็ยังคงมีความหลากหลายของระบบนิเวศและสังคมพืชที่รองรับสัตว์ป่าที่สำคัญๆหลายชนิด ระบบนิเวศบนเกาะพระทองมีมากถึง 10 แบบ ได้แก่ หาดทราย หาดหิน หาดเลนป่าพรุ ป่าเสม็ด ทุ่งหญ้า ป่าชายหาด ป่าดิบชื้นป่าชายเลน และบึง สามารถรองรับสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่สำคัญต่อการอนุรักษ์ (charismatic species) หลายชนิดที่พบเห็นได้ยากในพื้นที่อื่น เช่น กวางป่า นกตะกรุม นกเงือกกรามช้าง นกเปล้าแดง เต่ามะเฟือง เป็นต้น การศึกษาระบบนิเวศต่างๆ บนเกาะแห่งนี้ จะทำให้ทราบถึงบทบาทของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์พืชและสัตว์แต่ละชนิดในระบบนิเวศ และยังทราบถึงความสำคัญของสิ่งมีชีวิตดังกล่าวในระบบนิเวศนั้นๆ ด้วย ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนและการจัดการอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

        อย่างไรก็ตาม การนำผลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดการการอนุรักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่ ต้องการการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ และการสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจำเป็นต้องปลูกฝังและให้ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะระ – เกาะพระทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง รวมถึงชุมชนท้องถิ่นในเกาะพระทอง