โครงการ “ค่ายธรรมชาติ ถ้ำเลสเตโกดอนและถ้ำภูผาเพชร จังหวัดสตูล”

       เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางพิพิธภัณฑ์ฯได้จัดกิจกรรม2 โครงการ “ค่ายธรรมชาติ ถ้ำเลสเตโกดอนและถ้ำภูผาเพชร จังหวัดสตูล” ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯโครงการฝึกอบรมเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมสิ่งมีชีวิตในภาคใต้ เพื่อให้อาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑ์ฯ ได้ศึกษาระบบนิเวศภายในถ้ำเลสเตโกดอน และถ้ำภูผาเพชร จังหวัดสตูล โดยมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และวิทยากรจากพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ คอยให้ความรู้และปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร

       ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้เรียนรู้ระบบนิเวศแบบถ้ำผ่านกิจกรรม และสำรวจสิ่งมีชีวิตที่อยู่อาศัยภายในภ้ำและบริเวณใกล้เคียง และเพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงของการอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วย