โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การจัดแสดงนิทรรศการ และการจัดการคลังตัวอย่างอ้างอ้างอิงทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่น

       เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การจัดแสดงนิทรรศการ และการจัดการคลังตัวอย่างอ้างอ้างอิงทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่น ภายใต้โครงการฝึกอบรมตามกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยมีสมาชิกที่ร่วมสนองพระราชดำริจำนวน 4 หน่วยงาน ที่เข้าร่วม คือ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โรงเรียนวัดท่าข้าม เทศบาลเมืองคอหงส์ และเทศบาลเมืองสะเดา เพื่อเรียนรู้การจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ณ เขาคอหงส์ และดูตัวอย่างการจัดแสดงนิทรรศการ และการจัดการคลังตัวอย่างอ้างอิงแบบเปียกและแบบแห้ของพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อเป็นแนวทางและนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่อไป