โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง จ.พัทุลง

คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้น อ.3 – ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 – 11.00 น.