โรงเรียนนาวาวิทย์ จ.ปัตตานี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนนาวาวิทย์ จ.ปัตตานี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถายในพิพิธภัณฑ์ฯ