โรงเรียนนาวาวิทย์ จ.ปัตตานี

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนนาวาวิทย์ จ.ปัตตานี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถายในพิพิธภัณฑ์ฯ