โครงการอบรมอาสาสมัคร รุ่นที่ 17

     เมื่อวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครรุ่นที่ 17 ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขาคอหงส์ โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องนิทรรศการต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ เข้าชมคลังตัวอย่างอ้างอิงแบบเปียกและแบบแห้ง รวมถึงเดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติเขาคอหงส์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ให้มีความรอบรู้ในเนื้อหาของนิทรรศการ มีทักษะในการสื่อสาร การให้บริการ สามารถบรรยาย ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าชมได้ โดยการกระตุ้นให้ผู้ชมสนใจเรียนรู้และได้รับประโยชน์สูงสุด