โรงเรียนสุวรรณวงศ์ อ.หาดใหญ่

วันที่ 9-10 มกราคม 2563 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ได้จัดกิจกรรมนักเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ์ฯ นักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและทำกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ ได้แก่
• การคัดสรรตามธรรมชาติและการเกิดชนิดใหม่
• การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต
• ห่วงโซ่อาหาร

การคัดสรรตามธรรมชาติและการเกิดชนิดใหม่

การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต

ห่วงโซ่อาหาร

ชมนิทรรศการ