โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

วันที่ 17 มกราคม 2563 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ คณะคุณครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ กับกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ ได้เข้าเยี่ยมชม และฟังบรรยายนิทรรศการโดยเน้นวิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์