การอบรมภาคปฏิบัติการจัดทำตัวอย่างทรัพยากรในพื้นที่ปกปักตำบลตันหยงโป

           การอบรมภาคปฏิบัติการจัดทำตัวอย่างทรัพยากรในพื้นที่ปกปักตำบลตันหยงโป โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานสนับสนุนในการอนุรักษ์ และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านตันหยงโป


บรรยายและปฏิบัติการเรื่อง

  • การเตรียมและเก็บรักษาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก
  • การเตรียมและเก็บรักษาตัวอย่างแมลง
  • การเตรียมและเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
  • การเตรียมและเก็บรักษาตัวอย่างปู