โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม จ.สงขลา

     วันที่ 24 มกราคม 2563 นักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม เข้าเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและทำกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ ในหัวข้อ

 ∙ การคัดสรรตามธรรมชาติและการเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่

∙ การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต

∙ ห่วงโซ่อาหาร