โรงเรียนอนุบาลสงขลา จ.สงขลา

วันที่6 กุมภาพันธ์ 2563 รร. อนุบาลสงขลา ระดับชั้นอนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษาสยามบรมราชกุมารี