โรงเรียนศานติวิทยา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 รร.ศานติวิทยา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษาสยามบรมราชกุมารี