โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ จ.สงขลา

           วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ในช่วงเช้าของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ร่วมทำกิจกรรมฐานเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์ฯโดยมีทีมนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรเป็นให้ความรู้ในหัวข้อ

  • การคัดสรรตามธรรมชาติและการเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่
  • การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต 
  • ห่วงโซ่อาหาร