ร่วมเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

ร่วมเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้เข้าใช้บริการ ตลอดจนการดำเนินงานและสุขภาพของเจ้าหน้าทีพิพิธภัณฑ์ฯ

#ประกาศจากพิพิธภัณฑ์ฯ
• พิพิธภัณฑ์ฯของดให้บริการจองเข้าชม/กิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ฯ แบบหมู่คณะ
• งดให้บริการบุคคลจากประเทศกลุ่มเสี่ยงทุกกรณี (ตามประกาศของม.อ.)

ขอให้ทุกท่านที่เข้าใช้บริการ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนี้

• คัดกรองตนเองเบื้องต้น หากมีอาการไข้มากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียล ไอ มีน้ำมูก หรือเจ็บคอ หายใจเร็ว หอบเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ควรรีบไปพบแพทย์

• วิธีการป้องกันเบื้องต้น
1. ก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ควรล้างมือให้สะอาดและใช้เจลล้างมือทุกครั้ง
2.ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
3.ใช้ทิชชู่ปิดปากทุกครั้งเวลาไอจาม

• หากมีอาการผิดปกติ ควรพบแพทย์ทันที หรือติดต่อ
☎️ ศูนย์คัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ ในเวลาราชการ โทร 074-451774
☎️ แผนกฉุกเฉิน รพ.ม.อ. นอกเวลาราชการโทร 074-451700