โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (หลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น) รุ่นที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 10-13 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์แม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อพ.สธ.-ภาคใต้) จัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (หลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น) รุ่นที่ 1/2563 ณ ห้องภูมิปัญญศิลป์ ชั้น 3 ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่