โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม จ.ปัตตานี

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม จังหวัดปัตตานี คณะครูและนักเรียนชายโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมชมนิทรรศการ ในรอบที่ 3 เวลา 13.00-14.30 และ รอบที่ 4 เวลา 14.30 – 16.00 น. ตามลำดับ โดยมีวิทยากรจากอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ บรรยายและนำชมนิทรรศการ ในการเข้าชมครั้งนี้ ขอให้คณะครูและน้องๆทุกคนเดินทางกลับปัตตานีโดยสวัสดิภาพ

เนื่องจากการรักษาระยะห่างทางสังคม ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้มีข้อกำหนดและการจำกัดจำนวนผู้เข้าชม เพื่อการจัดระเบียบและสุขลักษณะอนามัยที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการ
จึงจำเป็นจะต้องให้ผู้ที่ต้องการเข้าชมจองเข้าชมล่วงหน้า
โดยจองเข้าชม ได้ที่เว็บไซต์ https://nhm.psu.ac.th/booking

เปิดให้บริการทุก
วันอังคาร-เสาร์ เวลา 9.00-16.00 น.
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
จำกัดวันละ 4 รอบ รอบละไม่เกิน 50 คน
รอบที่ 1 เวลา 9.00 – 10.30 น.
รอบที่ 2 เวลา 10.30 – 12.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 13.00 – 14.30 น.
รอบที่ 4 เวลา 14.30 – 16.00 น.