ยินดีต้อนรับ อาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑ์ฯ รุ่นที่ 18

     เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 ทางพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ ได้จัดการฝึกอบรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่สนใจเป็นอาสาสมัครของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ เพื่อให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับภาระหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารกับผู้เข้าชม ด้วยชิ้นงาน การแสดงสาธิต และกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจเนื้อหาสาระ และกระบวนการเรียนรู้อย่างง่ายๆ และเพื่อสร้างจิตอาสาในผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ ซึ่งอาสาสมัครที่ผ่านการคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรม จะสามารถมาปฏิบัติงานในส่วนของการจัดนิทรรศการและร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ

     ในการอบรมอาสาสมัคร รุ่นที่ 18 ครั้งนี้มีน้องๆจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะต่างๆ อาทิ คณะวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะแพทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะการแพทย์แผนไทย นอกจากนี้ยังมีน้องๆจาก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ,คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และน้องๆจากโรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ เข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นอาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อให้การบริการสื่อความรู้ของอาสาสมัครมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเข้าใจนิทรรศการที่จัดแสดงอย่างถ่องแท้ พร้อมที่จะถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่เข้าชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ

จองเข้าชม ได้ที่เว็บไซต์ https://nhm.psu.ac.th/booking
.
เปิดให้บริการทุก
วันอังคาร-เสาร์ เวลา 9.00-16.00 น.
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
จำกัดวันละ 4 รอบ รอบละไม่เกิน 50 คน
รอบที่ 1 เวลา 9.00 – 10.30 น.
รอบที่ 2 เวลา 10.30 – 12.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 13.00 – 14.30 น.
รอบที่ 4 เวลา 14.30 – 16.00 น.