โครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นครั้งที่ 1/2564

     วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563 “โครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 2” กล่าวโดยดร.พรรณี สอาดฤทธิ์ รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพ.สธ.-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     กิจกรรมประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนครั้งที่ 1 เป็นหลักสูตรที่เน้นเนื้อหา ด้านการบริหารและการจัดการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน แผนการดำเนินงานด้านการบริหาร แผนการจัดการเรียนรู้ (บูรณาการ) , องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ เรื่อง การกำหนดพื้นที่ศึกษา การสำรวจพรรณไม้ในพื้นที่ศึกษา การทำผังแสดงตำแหน่งพรรณไม้ การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ตามแบบฉบับ ก.7-003 การทำตัวอย่างพรรณไม้ การทำทะเบียนและป้ายชื่อพรรณไม้ , องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน เป็นการศึกษาธรรมชาติของพรรณไม้ การวิเคราะห์สภาพพื้นที่ การกำหนดการใช้ประโยชน์และชนิดพรรณไม้ที่จะปลูก การทำผังภูมิทัศน์

     การฝึกอบรมในครั้งนี้ ใช้เวลาทั้งสิ้น จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563 โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 17 หน่วยงาน มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 67 คน โดยมีคณะวิทยากรจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (สำนักพระราชวัง) ให้การอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรหลักและโรงเรียนที่ได้รับป้ายพระราชทานอพ.สธ.มาเป็นวิทยากรผู้ช่วยในฝึกอบรมปฏิบัติการครั้งนี้

     วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 “โครงการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร การบริหารและการจัดการงานที่ 1 งานที่ 2 และงานที่ 3” ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 กล่าวโดย ดร.พรรณี สอาดฤทธิ์ รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพ.สธ.-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แก่ผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้
.
    โครงการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การบริหารและการจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น การดำเนินงานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น และงานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อนำความรู้สู่การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งกระบวนการที่ใช้ในการประชุมกลุ่มครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำความเข้าใจในกระบวนการ รวมทั้งการสรุปผลและนำเสนอผลการปฏิบัติการ ตลอดจนการนำไปสู่ ความรอบรู้ เชี่ยวชาญ สมดุล สมบูรณ์ และถ่ายทอดได้ ของผู้ปฏิบัติงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
.
    การฝึกอบรมในครั้งนี้ ใช้เวลาทั้งสิ้น จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 22 หน่วยงาน มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 74 คน โดยมีคณะวิทยากรจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (สำนักพระราชวัง) ให้การอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากรหลักและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นวิทยากรผู้ช่วยในฝึกอบรมปฏิบัติการครั้งนี้