โครงการค่ายธรรมชาติ เกาะลิบง จังหวัดตรัง

“ค่ายธรรมชาติ เกาะลิบง จังหวัดตรัง” อาสาสมัครประจำพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลผ่านกิจกรรมโครงการ “ค่ายธรรมชาติ เกาะลิบง จังหวัดตรัง” โดยศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน ระบบนิเวศหาดหิน และระบบนิเวศหญ้าทะเล โดยมีวิทยากรจากพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ คอยให้ความรู้ นอกจากนี้ยังมีการสำรวจสิ่งมีชีวิตอาทิ นก และแมลงที่อยู่อาศัยบริเวณระบบนิเวศข้างต้นและบริเวณใกล้เคียง เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์ธรรมชาติ

วีดีโอนำเสนอจากน้อง ๆ