อบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2564

     พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ สงขลานครินทร์ จัดฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ รุ่นที่ 1/2564 จำนวน 45 หน่วยงาน จำนวนรวม 126 คน ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2563 มุ่งปลูกฝัง อนุรักษ์ และต่อยอดพันธุกรรมพืช เอกลักษณ์ของท้องถิ่น และของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวการสนองพระราชดำริ การบริหารและการจัดการ การดำเนินงาน 3 ด้าน 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อนำความรู้สู่การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และการพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งกระบวนการที่ใช้ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยายและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทำความเข้าใจในกระบวนการ รวมทั้งการสรุปผลและนำเสนอผลการปฏิบัติการ ตลอดจนการนำไปสู่ ความรอบรู้ เชี่ยวชาญ สมดุล สมบูรณ์ และถ่ายทอดได้ ของผู้ปฏิบัติงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น