โครงการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

โครงการอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564

ณ ห้องประชุม BSc4 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการมาตามวันและเวลาดังกำหนดการ (หากต้องการสละสิทธิ์ รบกวนแจ้งล่วงหน้า 7 วัน โดยแจ้งผ่านทางหน้า Facebook Page ศูนย์แม่ข่ายฯ https://www.facebook.com/rspg.psu)

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อหรือลงทะเบียนไม่ทัน ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดในวันที่ 2 เมษายน 2564 ผ่านทาง https://www.facebook.com/psuconnext และ https://www.facebook.com/rspg.psu

แผนที่และการเดินทาง