โครงการค่ายธรรมชาติจากป่าสู่ทะเล ณ เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ ได้จัด “โครงการค่ายธรรมชาติจากป่าสู่ทะเล ณ เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล ” ในระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาอาสาสมัครของพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ด้านธรรมชาติวิทยา โดยฝึกปฏิบัติการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพจากระบบนิเวศชายฝั่ง ทั้งระบบนิเวศป่าชายหาด หาดทราย หาดหิน หาดเลน ลำธารน้ำจืด ภูเขาหินปูน และป่าชายเลนของเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล รวมถึงปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการฝึกอบรมเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมสิ่งมีชีวิตในภาคใต้

วีดีโอจากน้อง ๆ ที่ได้เข้าร่วมค่าย