โครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การระบุชนิดพรรณไม้ภาคสนาม”

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์ได้จัด โครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การระบุชนิดพรรณไม้ภาคสนาม” เพื่อให้สมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและงานสวนฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. ภายในพื้นที่โดยรอบ ได้มีความรู้ในการระบุชนิดพรรณไม้ภาคสนามในบริเวณพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นเขาคอหงส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และใช้พื้นที่เขาคอหงส์เป็นพื้นที่ต้นแบบในการศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ และระบบนิเวศภายในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นโครงการนี้จัดโดย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผศ.ดร.จรัล ลีรติวงศ์ และ นางสายใจ จรเอียด จากคณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ