ระบบนิเวศใต้ทะเล

Marine Ecosystem

พร้อมไหม
ไปดู"สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลลึก"กัน??

ระบบนิเวศใต้ทะเล

แบ่งแยกย่อยตามระดับความลึก จากผิวน้ำ

เขตชายฝั่ง

เขตไหล่ทวีป

เขตพื้นที่มหาสมุทร

เขตหุบเหว

เขตชายฝั่ง

เริ่มตั้งแต่ส่วนที่เหนือระดับน้ำขึ้นน้ำลง ไปจนถึงพื้นที่บริเวณไหล่ทวีปมีความลึก ประมาณ

“0-200 เมตร” มีแสงแดดส่องถึงทําให้มีการสังเคราะห์แสงจากแพลงก์ตอนพืช บริเวณนี้มีความสมบูรณ์มากกว่าส่วนอื่นๆ ในทะเล

สัตว์ที่พบในเขตชายฝั่ง

เขตไหล่ทวีป

ความลึกเริ่มตั้งแต่ระดับประมาณ “200 เมตร”ลงไปจนถึงประมาณ “4,000 เมตร” อยู่ถัดจากเขตชายฝั่งทวีปโดยเริ่มจากเขตที่มีความลาดชัน (Slope) เพิ่มขึ้นจากแนวเดิมบริเวณนี้เริ่มมีแสงสว่างน้อยลง และมีปริมาณอาหารน้อย

สัตว์ที่พบในเขตไหล่ทวีป

เขตพื้นมหาสมุทร

ระดับความลึกของพื้นที่ราบนี้ตั้งแต่ “4,000เมตร” ไปจนถึง “6,000 เมตร” ไม่มีแสงสว่างแล้ว 

สัตว์ที่พบในเขตพื้นมหาสมุทร

เขตหุบเหว

เขตหุบเหวเปรียบเสมือนสะดือทะเล ลึกลงมาจากระดับ  “6,000เมตร” เป็นเขตที่ไม่มีแสงสว่างและสิ่งมีชีวิตมีน้อยกว่าเขตอื่นๆ

สัตว์ที่พบในเขตหุบเหว

มาดูการเดินทางไปยังจุดที่ลึกที่สุดของโลก

รู้หรือไม่

เขตไหนมี "ความสมบูรณ์"
มากกว่าเขตอื่น

correct

เขตชายฝั่ง

มีแสงแดดส่องถึงทําให้มีการสังเคราะห์แสงจากแพลงก์ตอนพืช บริเวณนี้มีความ สมบูรณ์มากกว่าส่วนอื่นๆ ในทะเล

wrong

เขตพื้นมหาสมุทร

ไม่มีแสงสว่างแล้ว ผู้ผลิตขั้นต้นในบริเวณนี้จึงต้องปรับตัว โดยเปลี่ยนเป็นกลุ่มที่สร้างอาหารด้วย การสังเคราะห์ทางเคมีแทน

รู้หรือไม่

เขตไหนมี"สิ่งมีชีวิต"น้อยที่สุด

wrong

เขตไหล่ทวีป

บริเวณนี้เริ่มมีแสงสว่างน้อยลง และมีปริมาณอาหารน้อย

correct

เขตหุบเหว

เขตที่ไม่มีแสงสว่างและสิ่งมีชีวิตมีน้อยกว่าเขตอื่นๆ

รู้หรือไม่

ปลาแองเกลอร์ อยู่เขตไหน??

wrong

เขตชายฝั่ง

ในทะเล พบระบบนิเวศหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแนวปะการัง ป่าชายเลน หญ้าทะเล หาดหิน หาดทราย หาดโคลน

correct

เขตพื้นมหาสมุทร

ปลาแองเกลอร์ (anglerfish) เป็นปลาที่มีรูปร่างลักษณะที่น่ากลัวมาก จะอยู่ในทะเลน้ำลึก ลึกมากจนแสงอาทิตย์ไม่สามรถที่จะส่องถึงได้

ขอให้เดินทางขึ้นชายฝั่างอย่างปลอดภัย

Post Views: 3,349