จองเข้าชม

จองเข้าชมแบบหมู่คณะ – พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี

ขั้นตอนการจองเข้าชมแบบหมู่คณะ
1. กรอกข้อมูลการจอง
2. รับ Email ข้อมูลการจอง "อยู่ระหว่างการตรวจสอบและจัดหาวิทยากร"
3. รอรับ Email แจ้งผลการจอง
4. แสดงหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ในวันที่เข้าชมนิทรรศการ
กรุณาเลือกวันที่เข้าชม

กรุณาเลือกเวลาเข้าชม

ประเภทการเข้าชม

วิทยากรนำชม


ระดับและจำนวนผู้เข้าชม (รวม ครู/อาจารย์)

จำกัดจำนวนผู้เข้าชมรวมทั้งหมดไม่เกิน 150 คน
**สามารถเลือกได้หลายตัวเลือก
กรุณาเลือกระดับผู้เข้าชม

กรุณากรอกชื่อหน่วยงาน
กรุณากรอกชื่อผู้ประสานงาน
กรุณากรอกเบอร์ต่อต่อ
กรุณากรอกอีเมลล์