จองเข้าชม

จองเข้าชมแบบหมู่คณะ – พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี

ประเภทการเข้าชม

วิทยากรนำชม


ระดับและจำนวนผู้เข้าชม (รวม ครู/อาจารย์)

จำกัดจำนวนผู้เข้าชมรวมทั้งหมดไม่เกิน 150 คน
**สามารถเลือกได้หลายตัวเลือก
กรุณาเลือกระดับผู้เข้าชม

กรุณากรอกชื่อหน่วยงาน
กรุณากรอกชื่อผู้ประสานงาน
กรุณากรอกเบอร์ต่อต่อ
กรุณากรอกอีเมลล์

กรุณาเลือกวันที่เข้าชม

กรุณาเลือกเวลาเข้าชม