ม.สงขลานครินทร์ ศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอุทยานธรณีโลกสตูล ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวยั่งยืน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม่ข่ายประสาน อพ.สธ. ภาคใต้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และวิทยาลัยชุมชนสตูล จัดโครงการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสิ่งมีชีวิตในถ้ำในอุทยานธรณีโลกสตูล เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน” ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยบูรณาการนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อร่วมกันศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตในถ้ำของอุทยานธรณีโลกสตูล โดยเน้นถ้ำที่เป็นเป้าหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล

0 Comments

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การจัดแสดงนิทรรศการ และการจัดการคลังตัวอย่างอ้างอ้างอิงทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ การจัดแสดงนิทรรศการ และการจัดการคลังตัวอย่างอ้างอ้างอิงทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่น ภายใต้โครงการฝึกอบรมตามกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

0 Comments

ค่ายส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการโรงเรียนสตรีพัทลุง

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการโรงเรียนสตรีพัทลุง เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยแบ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการในห้องปฏิบัติการ และกิจกรรมเดินศุึกษาเส้นทางธรรมชาติเขาคอหงส์

0 Comments

โรงเรียนเทพา อ.เทพา จ.สงขลา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ร.ร.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติเขาคอหงส์ และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

0 Comments

ค่ายธรรมชาติเขาคอหงส์ สวนหลังบ้านของคนหาดใหญ่

วันที่ 15-16 มีนาคม 2562 พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯจัดโครงการ " ค่ายธรรมชาติเขาคอหงส์ สวนหลังบ้านของคนหาดใหญ่ " ภายใต้โครงการฝึกอบรมเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมสิ่งมีชีวิตในภาคใต้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

0 Comments

โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ.ยะลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขาคอหงส์

0 Comments
โครงการอบรมอาสาสมัคร รุ่นที่ 16 ตอน  ” เขาคอหงส์ ป่าในเมืองใหญ่ “
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

โครงการอบรมอาสาสมัคร รุ่นที่ 16 ตอน ” เขาคอหงส์ ป่าในเมืองใหญ่ “

ภาพบรรยากาศกิจกรรมในโครงการอบรมอาสาสมัคร รุ่นที่ 16 ตอน “เขาคอหงส์ ป่าในเมืองใหญ่” วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์

0 Comments

เกาะพระทอง จ.พังงา

เมื่อวันที่ 21-24 ต.ค. 61 ทีมวิจัยจากพิพิธภัณฑ์ฯ ได้เดินทางไปสำรวจและเก็บตัวอย่าง ภายใต้โครงการสถานภาพประชากรของสัตว์ป่าบนเกาะพระทอง จ.พังงา: การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพหลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ

0 Comments
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากค่าย สอวน.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากค่าย สอวน.

วันที่ 12 ต.ค. 61 น้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากค่าย สอวน. ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ณ เขาคอหงส์ เพื่อทำกิจกรรมแต่ละสถานีบนเขาคอหงส์ ศึกษาระบบนิเวศวิทยาในเขาคอหงส์และเรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วย

0 Comments