พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลากหลาย ทั้งในด้านงานวิจัย และงานบริการวิชาการ โดยในองค์การมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังนั้น พิพิธภัณฑ์ฯ จึงเปิดให้นักศึกษาที่มีความสนใจเข้ามาฝึกงานได้ ทั้งในระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน และระยะยาว 1 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเข้าฝึกงานในสาขา หรือกลุ่มงานที่สนใจดังต่อไปนี้

  1. งานคลังตัวอย่าง : เป็นงานที่ใช้ทักษะปฏิบัติการพื้นฐานทางชีววิทยา โดยนักศึกษาจะได้ฝึกทักษะตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง การจัดการข้อมูล ไปจนถึงการเก็บรักษาตัวอย่างตามระบบมาตรฐานสากล
  2. งานนิทรรศการ : เป็นประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการที่ได้เรียนมา เพื่อให้ความรู้กับสาธารณชน โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมตัวอย่างเพื่อจัดแสดง เช่น การสตัฟฟ์สัตว์ การเตรียมกระดูก การทำตัวอย่างแห้งของสัตว์ในกลุ่มแมลง และครัสเตเชีย นอกจากนี้นักศึกษายังได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล และการจัดการข้อมูล เพื่อนำเสนอให้กับผู้เข้าชม
  3. งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร : เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์ฯได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ กิจกรรมสำรวจเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ และกิจกรรมค่ายเยาวชน เป็นต้น นักศึกษาจะได้ฝึกทักษะเกี่ยวกับการจัดการ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการบริการชุมชน
  4. งานคอมพิวเตอร์ : เปิดโอกาสให้นักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เน้นสาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค และการจัดการฐานข้อมูล เข้ามาฝึกทักษะ โดยจะมีการมอบหมายชิ้นให้นักศึกษารับผิดชอบ

จากภาระงานหลักดังกล่าว นักศึกษาสามารถเลือกปฏิบัติงานได้มากกว่า 1 ภาระงาน และอาจเพิ่มเติมได้อีกตามที่ตกลงกับเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ฯ