เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เป็นเสมือนดั่งนิทรรศการธรรมชาติกลางแจ้ง ตลอดเส้นทางเดิน ผู้เดินจะได้พบกับสิ่งมีชีวิตจริงๆที่อยู่ในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ ได้มองเห็นและสัมผัสกับบรรยากาศจริง ซึ่งการเดินในแต่ละครั้ง ผู้เดินอาจได้พบเห็นสิ่งมีชีวิตที่แต่งต่างกันไป นับเป็นการเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้น แม้ว่าผู้เข้าชมจะสามารถเดินเข้าไปในป่าเพื่อสัมผัสธรรมชาติได้เอง แต่เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ มีการสอดแทรกแนวความคิดในเชิงอนุรักษ์ และยังเป็นการกำหนดขอบเขตการเดิน ทำให้ผู้เดินมีความสะดวก และไม่หลงทาง การจัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเป็นการจัดสรรพื้นที่อนุรักษ์เพื่อให้ความรู้และนันทนาการ แยกออกจากพื้นที่อนุรักษ์เข้มงวด ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องเข้าไปรบกวนพื้นที่ป่าธรรมชาติมากนัก ถือเป็นการจัดสรรพื้นที่อนุรักษ์ที่ยั่งยืน

ในการจัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาตินั้น จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ เพื่อนำมาออกแบบสื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับผู้เดิน จึงจำเป็นต้องเป็นการร่วมมือกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์ และนักการสื่อสาร พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ได้มีการจัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติขึ้นหลายแห่ง โดยเป็นความร่วมมือระหว่างบุคคลากรของพิพิธภัณฑ์ กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่วนราชการภายนอก เช่น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือส่วนการปกครองท้องถิ่น รวมไปถึงภาคเอกชน และชุมชน โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น