เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ-วัฒนธรรม เกาะบุโหลนเล ถูกจัดทำขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาเกาะบุโหลน ของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีจุดประสงค์เริ่มต้นในการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้กับชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวบ้าน อย่างไรก็ตามหลังจากมีการศึกษาวิจัย พบว่าทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะบุโหลนเลมีความอุดมสมบูรณ์ แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงจากการขยายตัวของการท่องเที่ยว ดังนั้น เส้นทางเดินศึกษาแห่งนี้จึงสอดแทรกข้อมูลและความรู้เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของหมู่เกาะบุโหลนด้วย

เส้นทางเดินที่จัดทำขึ้นบนเกาะบุโหลนเล จะผ่านทั้งในส่วนพื้นที่ป่าธรรมชาติ พื้นที่การเกษตร และพื้นที่ชุมชน จึงเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของวัฒนธรรม และธรรมชาติ ซึ่งเป็นการยืนยันว่าชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้หากมีการจัดการที่ดี ทั้งนี้ทางผู้จัดทำหวังว่าไม่ใช้เพียงแค่นักท่องเที่ยว แต่รวมไปถึงคนในชุมชนที่มาใช้เส้นทางเดิน จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเกาะบุโหลนมากขึ้น และส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน