เทศบาลเมืองสะเดาได้เขาร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และมีแนวคิดในการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ภายในเขตเทศบาล ซึ่งเขาเล่นับเป็นพื้นที่สี่เขียวที่ใหญ่ที่สุดในเขตเทศบาล มีลักษณะเป็นพื้นที่ป่าบนภูเขา คล้ายกับเขาคอหงส์ของเมืองหาดใหญ่ ดังนั้น ทางเทศบาลจึงได้มีแนวคิดที่จะร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อศึกษาและอนุรักษ์พื้นที่ดังกล่าว และเช่นเดียวกับเขาคอหงส์ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะใช้ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์กับชุมชน ทั้งสองหน่วยงานจึงได้ร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดังกล่าว