พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กมีทรัพยากรบุคคลจำกัดดังนั้นเพื่อให้พิพิธภัณฑ์ดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นจำเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากอาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ได้ดำเนินการอบรมอาสามัครเพื่อช่วยปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยอาสาสมัครส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยเฉพาะนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์อาสาสมัครมีบทบาทสำคัญในการช่วยบรรยายนิทรรศการแก่ผู้เข้าชม และช่วยในการจัดกิจกรรมต่างๆของพิพิธภัณฑ์ เช่น ค่ายเยาวชน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และกิจกรรมนอกสถานที่อื่นๆ