ค่ายเยาวชนเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรที่จะทำให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง นอกจากนี้ค่ายเยาวชนยังส่งเสริมให้เยาวชนได้ฝึกทักษะทางสังคม และสร้างแรงบันดาลใจ โดยทุกปี พิพิธภัณฑ์ฯจะจัดค่ายเยาวชนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เรื่องราวทางธรรมชาติวิทยา โดยใช้พื้นที่อนุรักษ์ในพื้นที่ใกล้เคียงในการจัดกิจกรรม โดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ ค่ายอนุรักษ์ ค่ายธรรมชาติศึกษาและค่ายฝึกอบรม

ค่ายอนุรักษ์

ค่ายอนุรักษ์เป็นค่ายที่เน้นให้เยาวชนเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ที่ถูกวิธี โดยผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้ชิดกับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อที่หลังจากการเข้าค่ายแล้ว พวกเขาจะได้มีส่วนร่วม หรือเป็นกำลังสำคัญในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

ค่ายธรรมชาติศึกษา

ค่ายประเภทนี้เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการศึกษาธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆในระบบนิเวศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความรู้ และฝึกทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับการศึกษาธรรมชาติ โดยผู้เข้าร่วมค่ายมักเป็นนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจ

ค่ายฝึกอบรม

ค่ายฝึกอบรมเป็นค่ายที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการศึกษาวิจัยทางธรรมชาติวิทยา โดยปกติแล้วค่ายนี้จะจัดขึ้นในช่วงฤดูร้อน ณ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ซึ่งนับเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่น่าสนใจ ค่ายนี้มีผู้เข้าร่วมค่ายจากทั่วประเทศ โดยจะต้องผ่านการคัดเลือก เพื่อที่จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้