About Me

อวัศยา พิมสาย

Our story

Contact Details

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เบอร์ติดต่อ : 07428-8070
Email : awatsaya.p@psu.ac.th, u.pimsai@gmail.com

who we are

ประวัติการศึกษา

วท. ม. (สัตววิทยา) ภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

วท. บ. (ชีววิทยา) ภาควิชาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

งานวิจัยที่สนใจ

  • งานวิจัยทางด้านอนุกรมวิธาน ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และความหลากหลายทางชีวภาพ ของสัตว์ฟันแทะกลุ่มหนู และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
Research experiences

ประเทศกัมพูชา

2016-2020

Seconded to Duke NUS Medical School, Singapore - research project in Topic “Investigating the risk of human disease from parasites of small mammals and bats” (Cambatrat) project, Cambodia. Taking part as an expert small mammal taxonomist. Funded by Defense Threat Reduction Agency (DTRA), United States.

ประเทศพม่า

2016

Research project in Topic “Biological data inventory and assessment for nomination of the Northern Mountain Forest Complex as a World Heritage site, Kachin state, Myanmar”, February- December 2016 by Unesco. Took part as an expert in small mammal survey.

ประเทศพม่า

2015

Took part in a subsequent field survey for bats and rodents in Mon and Kayin States and Tanintharyi Division in Myanmar, 19th February -16th March, 2015 (training and conservation programme involving the (1) Natural History Museum of the Prince of Songkla University, Thailand, (2) the Harrison Institute, UK, (3) Fauna and Flora International (UK/Myanmar) and (4) the Universities of Mandalay and Myeik.)

ประเทศพม่า

2015

Took part in a training programme and field survey for rodents with the University of Mandalay in Mandalay Division, central Myanmar, 9th -19th February, 2015 (training and conservation programme involving the (1) Natural History Museum of the Prince of Songkla University, Thailand, (2) the Harrison Institute, UK, (3) Fauna and Flora International (UK/Myanmar) and (4) the Universities of Mandalay and Myeik.)

ประเทศพม่า

2014

Took part in a Thai-Myanmar-UK joint research and training programme, Bagan, Upper Myanmar from 4th-17th November, 2014 with staff and students from the Universities of Mandalay and Bhamo (Myanmar) and the Harrison Institute (UK).

ประเทศไทย

2564

“การประเมินความหลากชนิด องค์ประกอบ ความเข้มข้นของกิจกรรม และผลกระทบจากกังหันลมต่อนก และค้างคาวในและรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าาพลังงานลมโครงการหาดกังหัน จ.นครศรีธรรมราชและสงขลา”

ประเทศไทย

2563-2564

การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสิ่งชีวิตในถ้ำในอุทยานธรณีโลกสตูล เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน

ประเทศไทย

2562-2563

การใช้สหวิทยาการเพื่อตรวจสอบและประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศถ้ำหินปูน การสร้างแหล่งเรียนรู้ สู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน: กรณีศึกษาในจังหวัดสตูล พัทลุง และตรัง

ประเทศไทย

2560-2564

สังคมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในป่าดิบชื้นที่ราบต่ำในคาบสมุทรไทย

ประเทศไทย

2560-2562

สถานภาพประชากรของสัตว์ป่าบนเกาะพระทอง จ.พังงาและการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพหลัง 10 ปี ภัยพิบัติสึนามิ

ประเทศไทย

2559-2560

โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ที่ผ่านการทําเหมืองของเหมือง หินปูนทุ่งสง และการสํารวจความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลงานตีพิมพ์

Bates, P. J. J., Soisook, P., Oo, Sai Sein Lin, Suarez-Rubio, M., Pimsai, A., Dejtaradol, A., and Renner, S. C. Intact forests of the Hkakabo Razi Landscape are a hotspot of bat diversity in Southeast Asia. (Accepted in Oryx).

Soisook, P., Win Naing Taw, Myint Kyaw, Oo, Sai Sein Lin, Pimsai, A., Suarez-Rubio, M., and Renner, S. C. A new species of Murina (Chiroptera: Vespertilionidae) from sub-Himalayan forests of northern Myanmar. Zootaxa, 4320: 159–172.

Pimsai, U., Pearch, M. J., Satasook, C., Bumrungsri, S. and Bates, P. J. J. Murine rodents (Rodentia:  Murinae) of the Myanmar-Thai-Malaysian peninsula and Singapore: taxonomy, distribution, ecology, conservation status, and illustrated identification keys. Bonner zoological Bulletin 63 (1): 15–114.

Pimsai, U., Satasook, C., Bates, P. J. J. and Bumrungsri, S. 2014. Identification of Twelve Murid Rodent Genera in Thai-Malaysian (Rodentia:Muridae). GRC2014: Graduate Research Conference, Kon Kean University, Kon Kean, 28 March, 2014. 896-906