nung1

ว่าที่ร้อยตรีหญิง หนึ่งฤทัย แสงทอง

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา,
ผู้ประสานงาน ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2557 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2562 การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยทักษิณ
งานวิจัยที่สนใจ

ทางด้านหลักสูตรและการสอน การจัดการศึกษา

nong2
nong3
nong1