” สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ” ในเขาคอหงส์กัน ว่ามีหน้าตาแบบไหนกันบ้าง ?

สำหรับคนทั่วไปที่อยู่ห่างไกลธรรมชาติ หลาย ๆคนคงร้อง อี๋ เมื่อเห็นเจ้าพวกนี้ วันนี้ขอให้ลองมองน้องใหม่อีกทีนะ จะได้เห็นว่าไม่มีส่วนไหนเลยที่น่ากลัว ทุกส่วนที่ประหลาดผิดมนุษย์ ล้วนใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตของตัวมันเองทั้งสิ้น

0 Comments

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนวิเชียรชม จ.สงขลา

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 นักเรียนป.3 และ ป.6 เข้าร่วมในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนวิเชียรชม ณ พิพิธภัณฑ์ฯ

0 Comments

ค่ายส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการโรงเรียนสตรีพัทลุง

วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯ จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการโรงเรียนสตรีพัทลุง เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยแบ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการในห้องปฏิบัติการ และกิจกรรมเดินศุึกษาเส้นทางธรรมชาติเขาคอหงส์

0 Comments

โรงเรียนเทพา อ.เทพา จ.สงขลา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ร.ร.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติเขาคอหงส์ และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

0 Comments

ค่ายธรรมชาติเขาคอหงส์ สวนหลังบ้านของคนหาดใหญ่

วันที่ 15-16 มีนาคม 2562 พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯจัดโครงการ " ค่ายธรรมชาติเขาคอหงส์ สวนหลังบ้านของคนหาดใหญ่ " ภายใต้โครงการฝึกอบรมเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมสิ่งมีชีวิตในภาคใต้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

0 Comments

โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ.ยะลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขาคอหงส์

0 Comments
โครงการอบรมอาสาสมัคร รุ่นที่ 16 ตอน  ” เขาคอหงส์ ป่าในเมืองใหญ่ “
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

โครงการอบรมอาสาสมัคร รุ่นที่ 16 ตอน ” เขาคอหงส์ ป่าในเมืองใหญ่ “

ภาพบรรยากาศกิจกรรมในโครงการอบรมอาสาสมัคร รุ่นที่ 16 ตอน “เขาคอหงส์ ป่าในเมืองใหญ่” วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์

0 Comments
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากค่าย สอวน.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากค่าย สอวน.

วันที่ 12 ต.ค. 61 น้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากค่าย สอวน. ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ณ เขาคอหงส์ เพื่อทำกิจกรรมแต่ละสถานีบนเขาคอหงส์ ศึกษาระบบนิเวศวิทยาในเขาคอหงส์และเรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วย

0 Comments

เกาลัดเมืองไทย

ลูกกอ หรือลูกก่อ ไม้วงศ์ก่อ เป็นไม้หวงห้าม ตามพระราชกฤษฎีกา ไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 ด้วยนะ เนื่องจากเป็นไม้ผลที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางปกป้องสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

0 Comments
โครงการพื้นที่ปกปักสิ่งมีชีวิตเขาคอหงส์
Processed with VSCO with hb1 preset

โครงการพื้นที่ปกปักสิ่งมีชีวิตเขาคอหงส์

วันที่ 25 ก.ย.61 ทางโครงการพื้นที่ปกปักสิ่งมีชีวิตเขาคอหงส์ จัดขึ้นโดย พิพิธภัณฑ์ฯ ได้จัดกิจกรรมสำรวจและปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พร้อมปรับปรุงป้ายให้ความรู้ในพื้นที่อนุรักษ์เขาคอหงส์ เพื่อให้เด็กๆ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่มีความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุด

0 Comments