โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา

วันที่ 3 เมษายน 2562 นักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น ม.4 จังหวัดพะเยา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์

0 Comments

ค่ายธรรมชาติเขาคอหงส์ สวนหลังบ้านของคนหาดใหญ่

วันที่ 15-16 มีนาคม 2562 พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาฯจัดโครงการ " ค่ายธรรมชาติเขาคอหงส์ สวนหลังบ้านของคนหาดใหญ่ " ภายใต้โครงการฝึกอบรมเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมสิ่งมีชีวิตในภาคใต้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

0 Comments

โรงเรียนดรุณศาสตร์ จ.ปัตตานี

วันที่ 14 มีนาคม 2562 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ.ปัตตานี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ และทำกิจกรรมพิเศษ ฐานการเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ

0 Comments

โรงเรียนอนุบาลเลิศประชา จ.ปัตตานี

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเลิศประชา ชั้น ป.1-6 จังหวัดปัตตานี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์

0 Comments

โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา จ.ปัตตานี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 จงรักสัตย์วิทยา ประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 216 คน จากจังหวัดปัตตานี เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์

0 Comments

โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ จ.ยะลา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ.ยะลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขาคอหงส์

0 Comments