🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English

About us

เกี่ยวกับเรา

          พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่ง ฝึกอบรมด้านอนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตสำหรับ นักศึกษาและนักวิจัยทั่วโลก มีการถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปสู่ชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการให้บริการความรู้นอกห้องเรียนด้วยนิทรรศการและกิจกรรมทางด้านธรรมชาติศึกษาและวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็ก นักเรียน และประชาชนทั่วไป รู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่น จุดประกายให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

          ต่อมาปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ดำเนินงาน เป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีภาคใต้ (อพ.สธ.) ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในขณะนั้น เห็นชอบให้รวมพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี กับศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ เป็นหน่วยงานเดียวและบูรณาการกันใช้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารีและศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” และในปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ดำเนินงานขึ้นตรงกับสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เพิ่มมานั้นมีบทบาท เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม สร้างความเข้าใจ และติดตามการดำเนินงานของสมาชิก อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นรวมทั้งเป็นที่ปรึกษา และเป็นผู้ประเมินร่วมกับผู้บริหาร อพ.สธ. ในการพิจารณาสมาชิกเพื่อรับพระราชทานป้ายและเกียรติบัตร

Vision

วิสัยทัศน์

     เป็นพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยชั้นนำในภูมิภาคเอเซียที่ดำเนินการวิจัยและฝึกอบรมเน้นด้านความหลากลายทางชีวภาพของสัตว์ เพื่อสนองวัตถุประสงค์ของประเทศไทยในอนุสัญญาว่าด้วยความหลากลายทางชีวภาพ เชื่อมโยงฐานข้อมูลทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์ และให้ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยาของคาบสมุทรไทย แก่เยาวชนและสาธารณชนทั่วไป

Mission

พันธกิจ

Education

การบริการให้ความรู้

Research

การวิจัย

Training

การฝึกอบรม

Conservation

การอนุรักษ์

เป้าประสงค์

ประชาชนในท้องถิ่นภาคใต้ได้เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติวิทยาของคาบสมุทรไทย เพื่อก่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • บริการพื้นฐานความรู้ด้านธรรมชาติศึกษาและวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ เพื่อให้เกิดความรู้ผสมผสานความรู้ โน้มนำไปสู่การฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ
  • ผลิตงานวิจัยทางธรรมชาติศึกษา ความหลากหลายทางชีวภาพในคาบสมุทรไทยเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางมาตรการการอนุรักษา
  • สร้างเจตคติที่ถูกต้องต่อการศึกษาและค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์แก่สาธารณชนเพื่อให้เข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  • เป็นศูนย์กลางทางวิชาการที่เชื่อมโยงระหว่างนักวิชาการและสาธารณชนที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยทางธรรมชาติวิทยา