🕘 พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดทุกวันอังคาร-เสาร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00-16.00 น.
🇺🇸 English

โครงสร้างองค์กร

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ

chuthamas1

รศ.ดร.จุฑามาส ศตสุข
(07-428-2787)

รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ

koy1

ดร.พรรณี สอาดฤทธิ์
(07-428-2788)

รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ

mod3

นางณัฐรดา มิตรปวงชน
(07-428-2785)

หัวหน้างานกลุ่มนิทรรศการพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี

mod3

นางณัฐรดา มิตรปวงชน
(07-428-2785)

หัวหน้างานกลุ่มภัณฑารักษ์และศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

pitpat1

ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข
(07-428-2780)

ฝ่ายวิชาการและพันธกิจสังคม

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ฝ่ายประสานงาน

ฝ่ายฝึกอบรมงานศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.

แพลงก์ตอนสัตว์

koy1

ดร.พรรณี สอาดฤทธิ์
(07-428-2788)

ปูและสัตว์น้ำอื่นๆ

kai1

นายเรืองฤทธิ์ พรหมดำ
(07-428-2785)

สัตว์ขาข้อ

abdulloh1

ดร.อับดุลเลาะ ซาเมาะ
(07-428-2791)

สัตว์ขาข้อ

mod3

นางณัฐรดา มิตรปวงชน
(07-428-2785)

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก

pitpat1

ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข
(07-428-2780)

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก

gift2

น.ส.อวัศยา พิมสาย
(07-428-2788)

ซากดึกดำบรรพ์

_DSC6454

ดร.กิตติชัย ทองเติม
(07-428-2786, 07-428-2791)

ประชาสัมพันธ์

mook

น.ส.เปมิกา ทองเพ็ง
(07-428-2784)

ออกแบบนิทรรศการ

tal2

นายมนต์ราช อินทรศิริ
(07-428-2785)

เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล

Natjadee2

นายนัจดี ดอเล๊าะ
(07-428-2788)

งบประมาณและแผน

mod3

นางณัฐรดา มิตรปวงชน
(07-428-2785)

นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ

najthamas2

นางสาวนัจฐามาศ เมฆเมือง
(07-428-2782)

การเงิน พัสดุ และประสานงานทั่วไป
(งานพิพิธภัณฑ์ฯ)

phon2

นางสาวจิราพร เทพจินดา
งานพิพิธภัณฑ์ฯ
(07-428-2783)

การเงิน พัสดุ และประสานงานทั่วไป
(งานศูนย์แม่ข่ายฯ)

sakeenah1

นางสาวซากีนะห์ ฮะอุรา
งานศูนย์แม่ข่ายฯ
(07-428-2783)

ช่างเทคนิคและแม่บ้าน

prab2

นายวัชรพล ศรีขวัญ
งานพิพิธภัณฑ์ฯ
(07-428-2783)

ช่างเทคนิคและแม่บ้าน

yah2

นางดารินทร์ เส็นหล๊ะ
งานศูนย์แม่ข่ายฯ
(07-428-2783)

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

mook

น.ส.เปมิกา ทองเพ็ง
(07-428-2784)

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

nung1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย แสงทอง
(07-428-2784)

pitpat1

ดร.พิพัฒน์ สร้อยสุข
(07-428-2780)

kai1

นายเรืองฤทธิ์ พรหมดำ
(07-428-2785)

Natjadee2

นายนัจดี ดอเล๊าะ
(07-428-2788)